Ωράριο Λειτουργίας Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

(Σύμφωνα με το ΠΔ79/2017, άρθρο 11) 

7:00-7:15

Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης(*)

7:15-8:00

Προαιρετική Πρωινή Ζώνη

8:00-8:15

Υποδοχή μαθητών

8:15-9:00

9:00-9:40

1η - 2η ώρα

10:00-10:45

10:45-11:30

3η - 4η ώρα

11:45-12:25

5η ώρα

12:35-13:15

6η ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13:15-13:20

Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου
στην αίθουσα σίτισης

13:20-14:00

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

(Σίτιση)

14:00-14:15

Διάλειμμα

14:15-15:00(**)

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
(μελέτη / διδακτικό αντικείμενο)

15:00-15:15

Διάλειμμα

15:15-16:00

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
(διδακτικό αντικείμενο / μελέτη)

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

 

(*) Στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης έρχονται μόνο όσοι είναι γραμμένοι στο Ολοήμερο και έχουν δηλώσει και το τμήμα αυτό.

(**) Αποχώρηση των μαθητών του Ολοήμερου στις 15:00 μόνο για όσους το έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή.